°C

Radio Zachód

 

Radio Zachód
Radio Zachód
Radio Zachód
Radio Zachód
Radio Zachód

Radio Zachód

 

Radio Zachód Radio Zachód Radio Zachód Radio Zachód Radio Zachód

 

Regulamin (plik PDF) można pobrać pod tym adresem.


Regulamin

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze organizuje konkurs na najlepszy reportaż lub dokument radiowy o tematyce dotyczącej „skarbów” polskiej kultury narodowej (zwany dalej Konkursem). Jego regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej Radia Zachód S.A www.zachod.pl .

Konkurs jest autorskim projektem kierownika Redakcji Reportażu Radia Zachód Cezarego Galka, który pełni w nim funkcję sekretarza dbając o prawidłowy przebieg. Kontakt 601 349 460, c.galek@zachod.pl.

I. Celem Konkursu jest:

  1. Popularyzacja w środowisku dziennikarzy i słuchaczy polskiego radia wiedzy o twórcach i narodowym dorobku w dziedzinie ogólnie pojętej kultury  (literatura, sztuki piękne, architektura, teatr, balet, formy multimedialne itp.).
  2. Stymulacja twórczości dziennikarskiej i stworzenie wspólnej oferty do wykorzystania w programach rozgłośni regionalnych i centralnych Polskiego Radia.
  3. Promowanie wartościowych treści i atrakcyjnych form przedstawiania wskazanych dziedzin.
  4. Podkreślenie roli człowieka, jego podmiotowości i indywidualności w procesie tworzenia kultury narodowej.
  5. Promowanie postaw patriotycznych.

II. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze radia publicznego i innych stacji radiowych oraz producenci i współpracownicy, przesyłając na mailowy adres Sekretarza konkursu w wyznaczonym terminie po jednej samodzielnej pracy w wybranej kategorii (reportaż albo dokument radiowy) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Dopuszcza się jako oddzielne prace spółek autorskich.

III. Tematyka prac powinna dotyczyć szeroko pojętej polskiej kultury narodowej i jej popularyzacji. Ukazywać twórców, ich dzieła, tło historyczne i społeczne oraz konteksty z tego wynikające.             

IV. Do konkursu można zgłaszać audycje, które powstały od 1 stycznia 2016 roku do czasu upływu terminu zgłaszania prac i zostały w tym okresie rozpowszechnione poprzez wyemitowane w języku polskim na antenie rozgłośni radiowej.

V. Dokumenty radiowe, reportaże zgłaszane do Konkursu nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich bądź dóbr osobistych osób trzecich. Na karcie zgłoszeniowej audycji autor zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do zgłoszonego materiału i nie istnieją żadne przeszkody faktyczne bądź prawne uniemożliwiające bądź ograniczające go w swobodnym dysponowaniu materiałem. W przypadku braku posiadania takich uprawnień autor zobowiązany jest załączyć stosowne oświadczenie podmiotu, któremu prawa takie przysługują. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w zdaniach poprzedzających, okazało się nieprawdziwe, zgłaszający zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń z tym związanych, jak również zobowiązuje się do naprawnienia szkody poniesionej przez Organizatora z tego tytułu.

VI. Audycje po stwierdzeniu przez Organizatora zgodności z regulaminem i przesłaniem konkursu oceni komisja powołana do tego celu przez Organizatora. Konkurs jest dwuetapowy co oznacza, że do ścisłego finału powołane przez Organizatora jury nominuje do dziesięciu audycji, a następnie nagrodzi najlepsze.                                    

VII. Przy ocenie prac Jury będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

  • wartościowy temat
  • wybitne walory warsztatowe
  • ukazanie trwałych wartości płynących z tworzenia kultury narodowej
  • ciekawy, indywidualny i oryginalny charakter przekazu
  • umiejętne połączenie formy i treści

VIII. W ramach Konkursu przyznane zostaną autorom następujące nagrody:

I miejsce – dyplom i nagroda pieniężna, II miejsce – dyplom i nagroda pieniężna, III miejsce –  dyplom i nagroda pieniężna. Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (np. poprzez przyznanie wyróżnień honorowych). Organizator dopuszcza też przyznanie uzgodnionych z nim nagród specjalnych ufundowanych przez sponsorów.

IX.W miejscu i w terminie podanym przez Organizatora autorzy nominowanych prac wezmą udział w specjalnej uroczystości podczas której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu i wręczone nagrody. O wysokości nagród pieniężnych w ramach puli określonej przez organizatorów zadecyduje jury Konkursu. Na stronie internetowej organizatora www.zachod.pl. pojawi się też stosowny komunikat.

X. Audycje spełniające kryteria, zapisane w formacie wave (16bit, 44.1kHz)  albo  mp3  (320  kbps) należy przesłać elektronicznie wraz z wypełnioną, zeskanowaną kartą zgłoszenia i klauzulą RODO za pośrednictwem np. serwisu wetransfer.com na adres Sekretarza konkursu c.galek@zachod.pl, a oryginał karty dodatkowo na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem KONKURS „Skarby Polskiej Kultury Narodowej” w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020. Karta powinna zawierać szczegółowe dane osobowe autora niezbędne do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), informację gdzie i kiedy materiał został wyemitowany (nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina) oraz potwierdzenie prawa  do swobodnego dysponowania materiałem. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.zachod.pl.

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej emisji zgłoszonych do Konkursu audycji w programie Radia Zachód jak również do bezpłatnego wykorzystania ich fragmentów w audycjach zapowiadających i omawiających przebieg Konkursu. Prawo do emisji w programie Radia Zachód obejmuje również zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora www.zachod.pl w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiału w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

XII. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie – dane uczestnika Konkursu zostaną wtedy usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Konkursie.


Regulamin (plik PDF) można pobrać pod tym adresem.


Radio Zachód

Radio Zachód