°C

Regulamin Konkursu „DWA KOŁA DO WYGRANIA z Radiem ZACHÓD”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „DWA KOŁA DO WYGRANIA z Radiem ZACHÓD” zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Kukułczej 1

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zachod.pl. oraz w siedzibie Organizatora: Radiu Zachód z siedzibą w Zielonej Górze., ul. Kukułcza 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2018.165 tj. z dnia 2018.01.19 z późniejszymi zmianami).

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może brać udział każdy z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Radia Zachód, Radia Gorzów, Radia Zielona Góra. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu.

III. Zasady i przebieg Konkursu

Etap konkursu.

Codziennie przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Zachód prowadzący audycję w godzinach 6.00 – 18.00 zadaje słuchaczom jedno (dziennie) tzw. „Pytanie dnia” z opcją wyboru jednej poprawnej odpowiedzi a, b lub c. Pytanie powtarzane jest w trakcie programu min. trzykrotnie. Odpowiedź na zadane pytanie w postaci SMS o treści RZ na początku wiadomości i wybranej opcji odpowiedź a, b lub c, należy wysyłać do godziny 24.00 danego dnia trwania konkursu na numer 7248. Koszt wysłania SMS – a z podatkiem VAT wynosi 2,46zł (słownie: dwa złote czterdzieści sześć groszy). Konkurs rozpoczyna się 6 maja 2019 roku i składa się z czterech etapów.

 • I etap od 06.05.19 do godz. 24.00 dnia 19.05.19,
 • II etap od 20.05.19 do godz. 24.00 dnia 02.06.19,
 • III etap od 03.06.19 do godz. 24.00 dnia 16.06.19.
 • IV etap od 17.06.19 do godz. 24.00 dnia 30.06.19.

Finał etapu konkursu.

Do finału każdego etapu konkursu wchodzą dwie osoby, które prawidłowo i najszybciej odpowiedziały poprzez wysłanie SMS na zadane w etapie pytanie. Finaliści etapu zostaną poinformowani przez Organizatora Konkursu o wejściu do finału Konkursu telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS w terminie do dnia:

 • 20.05.19 – finał I etapu,
 • 03.06.19 – finał II etapu,
 • 17.06.19 – finał III etapu,
 • 01.07.19 – finał IV etapu

W przypadku braku kontaktu z finalistą Konkursu po trzykrotnej próbie jego nawiązania ze strony Organizatora, finalistą etapu zostaje kolejna osoba, która najszybciej i prawidłowo odpowiedziała na zadane w etapie pytanie konkursowe.

Zwycięzcą finału etapu konkursu zostaje jeden z dwóch finalistów który zdaniem jury (w składzie dwóch dziennikarzy prowadzących audycję) najlepiej wykonał w trakcie połącznia telefonicznego wersję karaoke zespołu Queen ,,Bicycle Race” w czasie 30 sekund.

IV. Ograniczenia

Organizator Konkursu zastrzega, że każdy z Uczestników Konkursu może wystartować w nim tylko raz.

V. Nagrody

Nagrodą przewidzianą dla Zwycięzcy Finału I etapu konkursu jest: Rower Kellys Cross Damski 28” Clea-10 rozmiar 19” black/red o wartości 1499zł (w tym VAT według obowiązującej stawki).

Nagrodą przewidzianą dla Zwycięzcy Finału II etapu konkursu jest: Rower Kellys MTB 29” Spider-10 rozmiar S o wartości 1899zł (w tym VAT według obowiązującej stawki).

Nagrodą przewidzianą dla Zwycięzcy Finału III etapu konkursu jest: Rower Onilus MTB 27.5” Muran 2.0 rozmiar 21” czarny/czerwony o wartości 1499zł (w tym VAT według obowiązującej stawki).

Nagrodą przewidzianą dla Zwycięzcy Finału IV etapu konkursu jest: Rower Saveno 20” Swift składak czarny o wartości 1199zł (w tym VAT według obowiązującej stawki).

 

VI. Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1 jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

Inspektor Ochrony Danych

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy Uczestnik Konkursu może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@zachod.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cel przetwarzania i czas:

Dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko i numer telefonu przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestnika w powyższym zakresie będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wydania nagrody.

Imię i nazwisko Uczestnika oraz jego wizerunek będą przetwarzane na stronach internetowych rozgłośni Organizatora oraz jego profilach w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestnika w zakresie tego punktu będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.

VII. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.zachod.pl

Wyrażam zgodę na przedstawienie mnie (imię, nazwisko) na antenie Polskiego Radia Zachód.

Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska na stronach internetowych Rozgłośni oraz jej profilach Facebook/Twitter/Instagram.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku na stronach internetowych Rozgłośni oraz jej profilach Facebook/Twitter/Instagram.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra.

Administrator powołuje się na zgodę osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: iod@zachod.pl.

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

———————————-
data, podpis