°C

OGŁOSZENIE

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE „RADIO ZACHÓD” S.A.

informuje, iż przeznacza do zbycia niżej wymieniony składnik majątku ruchomego:

Samochód PEUGEOT PARTNER II TEPEE OUTDOOR

Składnik majątku ruchomego zbywany będzie w trybie przetargu publicznego na podstawie

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

Oferty składa się pisemnie w zaklejonej kopercie w siedzibie sprzedającego, tj. w Radiu Zachód S.A. w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1, 64-472 Zielona Góra, na Portierni do dnia 24.06.2021 r. do godz. 15:00

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego.

Niniejsze Ogłoszenie można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra w godz. 7:30 – 11:30 od poniedziałku do piątku (pok. nr 105), po wcześniejszym poinformowaniu na adres e-mail w.stachura@zachod.pl albo bezpośrednio ze strony internetowej Zamawiającego – www.bip.radiozachod.akcessnet.net – w zakładce „Ogłoszenia o sprzedaży”.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze
„Radio Zachód” S.A.
ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra
NIP: 929 00 11 398
REGON: 9700321084

adres strony internetowej zamawiającego: www.zachod.pl

adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.radiozachod.akcessnet.net

Tel.: +48 68 45 55 501
fax.:+48 68 45 552

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Jarosław Kacała, tel. 601 94 94 60

Osoba do kontaktu w sprawie procedury przetargowej: Weronika Stachura, tel. 515 105 316

GODZINY URZĘDOWANIA
7:30 – 15:30 /od poniedziałku do piątku/

Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A., ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra,
 • inspektorem Pani/Pana ochrony danych osobowych jest: Inspektor ochrony danych w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni „Radiu Zachód” S.A., ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra, poczta elektroniczna: iod@zachod.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o sprzedaży składnika majątku ruchomego,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oraz na czas archiwizacji,
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004)
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 • Pan/Pani wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał/a w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OGŁOSZENIE | Radio Zachód

Zdjęcia przedmiotu sprzedaży oraz dodatkowe informacje
dostępne są na tej stronie


I. Opis przedmiotu sprzedaży

Rodzaj, typ ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

a) rodzaj pojazdu: samochód osobowy
b) marka i typ pojazdu: PEUGEOT PARTNER
c) wersja pojazdu: TEPEE II OUTDOOR
d) nr. rejestracyjny: F2 RADIO
e) rok produkcji: grudzień 2012
f) data pierwszej rejestracji:31.12.2012r
g) nr identyfikacyjny (VIN):VF37J9HL0CJ590063
h) wskazania drogomierza: 290 161 km/ na dzień 28.04.2021r
i) dopuszczalna masa całkowita/ładowność pojazdu: 2065kg / 664kg
j) rodzaj nadwozia: kombi uniwersalne, 5 drzwiowy w tym 2 przesuwne, 5 osobowy 2 z przodu 3 z tyłu.
k) rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym (EURO5)
l) pojemność/moc silnika: 1560cm3 / 84KW(115KM)
ł) liczba cylindrów/układ cylindrów: 4/rzędowy
m) skrzynia biegów: manualna/ 5-biegów + wsteczny
n)stan pojazdu: stan ogólny techniczny pojazdu dobry, pojazd serwisowany w ASO udokumentowane książeczką przeglądową, nalot rdzy w dolnej części przednich prawych drzwi od wewnątrz, powłoka lakiernicza w dobrym stanie, ogumienie UNIROYAL 215/55/16 93H MS PLUS 77 TL o zużyciu 70%, akumulator rozruchowy (2012r) , w styczniu 2021 wymiana amortyzatorów przód, luty 2021 wymiana kompletu sprzęgła(przy przebiegu 285 tyś km),wersja Tepee Outdoor posiada większy prześwit w stosunku do wersji podstawowej.

Pojazd posiada przegląd techniczny ważny do 16.12.2021r, opłaconą polisę OC do 29.06.2021 r.

Wyposażenie pojazdu:
a) immobilaizer
b) obrotomierz
c) swiatła p/mgielne przednie
d) wspomaganie kierownicy, kierownica regulowana pionowo i poziomo
e) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
f) CD-radio kompatybilne z wbudowanym fabrycznie wyświetlaczem i GPS, obsługa radia przy kierownicy
g) szyby przednie regulowane elektrycznie
h) szyby w tylnych przesuwnych drzwiach uchylne
i) światła LED do jazdy dziennej wbudowane fabrycznie
j) zamontowany składany hak holowniczy
II. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składnik rzeczowy będący przedmiotem sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Radia Zachód S.A. w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-15:30, lub po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin, kontaktując się telefonicznie, pod nr 601 94 94 60

III. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
2. Wadium wnosi się w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy.
3. Oferent zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium, w wysokości 1.500,00 złotych.
4. Wniesienie wadium jest skuteczne, jeśli do dnia 24.06.2021 r. do godz. 15:00 znajdzie się ono na rachunku bankowym Radia. Sprzedający nie dopuszcza wpłaty wadium w formie gotówki w kasie Radia Zachód S.A.
5. Numer konta na które należy przelać wadium: 32 1090 1535 0000 0000 5301 9071 z dopiskiem: „wadium do przetargu na zakup samochodu Peugeot”.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
7. Wadium złożone przez nabywcę, zalicza się na poczet ceny.
8. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz miejsce złożenia ofert.

1. Ofertę składa się pisemnie, w zaklejonej kopercie w siedzibie sprzedającego, tj. w Radiu Zachód S.A. w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1, 64-472 Zielona Góra, na Portierni do dnia 24.06.2021 r. do godz. 15:00.
2. Oferta musi być czytelna, sporządzona w języku polskim.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym oferent zobowiązany jest wykonać czytelnie z użyciem długopisu lub atramentu). Oferta, wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez oferenta lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację tzn. czytelne lub z imienna pieczątką. Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.
4. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, tj. 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem oferenta, adresem Radia oraz następująco opisane:

Nazwa i adres Oferenta wraz z adresem e-mail i nr telefonu
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze
„Radio Zachód” S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra

„OFERTA w przetargu na zakup samochodu marki Peugeot”
Nie otwierać przed dniem 24.06.2021 r. godzina 15:15
Nr sprawy: S/02/DA/2021

UWAGA: Opakowanie oferty powinno być opisane zgodnie z wytycznymi, o których mowa w powyższej tabeli.

8. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Radia. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Radio.
9. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają oferenta.

V. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A., ul. Kukułcza 1 w dniu 24.06.2021 r. o godz. 15:15, w pokoju nr 105 w Dziale Zamówień Publicznych.
2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Radio zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia.
4. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
– została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł
wadium,
– nie zawiera wymaganych danych i dokumentów określonych w niniejszym Ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
5. Przetarg publiczny może się odbyć jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
6. Zgodnie z paragrafem 13 pkt 9 Rozporządzenia, organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

VI Podpisanie umowy:

1. Z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych we wzorze umowy załączonym do niniejszego Ogłoszenia.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Nabywca przy podpisaniu umowy powinien posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające jego tożsamość lub umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Radio wezwie nabywcę do podpisania umowy pisemnie.
5. Niepodpisanie umowy przez nabywcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Radio za uchylanie się od zawarcia umowy.
6. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Radio może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. W przypadku zawarcia umowy z przedsiębiorcą, do umowy dołącza się odpis z właściwego rejestru KRS/CEiDG.

Załączniki do Ogłoszenia:

zdjęcia samochodu
Formularz ofertowy
wzór umowy
ogłoszenie w formacie PDF