°C

Dziś początek matur! Sprawdź wytyczne sanitarne

Fot. Envato
 

W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku egzaminy maturalne muszą być przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jak uspokaja MEN i Centralna Komisja Egzaminacyjna, obowiązkowego mierzenia temperatury nie będzie i wyłącznie z powodu podwyższonej temperatury, co może być objawem stresu nie można odmówić udziału w egzaminie. Za kichnięcie czy kaszlnięcie również abiturient nie będzie wykluczony z egzaminu.


Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w tym dokumencie (PDF, aktualizacja 4 czerwca 2020r.)


Nie będzie mierzenia temperatury

Maturzyści wchodzący do szkoły nie będą mieli mierzonej temperatury, bo jak tłumaczy dyrektor CKE, mogą one dawać błędne wyniki.

„Gorączka często jest objawem stresu. U niektórych osób, szczególnie wrażliwych, podatnych na stres, temperatura może dochodzić nawet do 39–40 ºC, choć zazwyczaj oscyluje w okolicach 37,5–38 ºC. Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o pomiarze temperatury w sposób niezwykle ostrożny należy podchodzić do jakichkolwiek decyzji podejmowanych na podstawie samego pomiaru temperatury. Należałoby przeprowadzić jakiś wywiad z takim zdającym – czy ma jakieś inne objawy, czy zdarzało się, że w przeszłości na stres reagował podwyższoną temperaturą”

– mówi dyrektor CKE. Dodaje, że zdający może jednak nie znać odpowiedzi na to pytanie.

W wytycznych sanitarnych zapisano, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść żadna z tych osób, jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na maturę w maseczce

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Dezynfekcja rąk obowiązkowo

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający; osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

Uczniowie innych klas oraz nauczyciele mogą być w szkole tylko wtedy, gdy nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja.

Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Egzaminy mogą być przeprowadzone w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Członkowie zespołu nadzorującego rozdając maturzystom arkusze egzaminacyjne muszą mieć założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos. Przed otwarciem paczki z arkuszami musi ona zostać zdezynfekowana.

Wietrzenie sal przed egzaminem i co godzinę, dbając o zapewnienie komfortu zdających

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

W wytycznych opisane zostały też szczegółowo procedury dotyczące m.in. zbierania arkuszy rozwiązanych przez uczniów, pakowania ich i przesłania do okręgowych komisji egzaminacyjnych, a także przygotowania sali i sprzętu komputerowego, na którym abiturienci zdawać będą egzamin z informatyki. Opisano w nich także procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.


Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w tym dokumencie (PDF, aktualizacja 4 czerwca 2020r.)


Szef CKE: Maturzyści to ludzie dorośli

W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” szef Centralnej Komisji Edukacyjnej Marcin Smolik wskazuje, że ósmoklasiści i maturzyści do momentu wejścia na salę egzaminacyjną muszą mieć zakryte usta i nos; dotyczy to również przestrzeni przed szkołą, jak i korytarza szkolnego.

Dziś początek matur! Sprawdź wytyczne sanitarne Radio Zachód 13 sierpnia 2020

⬆ Fot. Daniel Sawicki

Na uwagę, że dyrektorzy martwią się, że nie zdołają zapobiec uściskom na przywitanie, szef CKE stwierdza, że maturzyści to dorośli ludzie i to oni biorą tutaj odpowiedzialność.

„W przypadku ósmoklasistów rodzice muszą przypominać dzieciom, aby w szkole nie rzucały się na szyję koleżankom i kolegom. Zdający powinni ograniczyć przywitania i zaniechać uścisków. Mogą się przywitać łokciami. Dyrektorzy nie są w stanie tego skontrolować. Mogą zadbać o to, by tego kontaktu było jak najmniej: mogą wpuszczać na teren szkoły o różnych godzinach, o różnych porach rozpocząć egzamin, wpuszczać i wypuszczać zdających różnymi wejściami”

– podkreślił.

Smolik podkreśla, że nie oczekuje od dyrektorów, że będą oceniać, czy ktoś jest zdrowy, czy chory.

„W wytycznych wpisaliśmy jasno, że na egzamin nie może przyjść osoba z objawami choroby zakaźnej, czyli ktoś, kto ma wysoką gorączkę, duszności albo silny kaszel. Stan zdrowia to odpowiedzialność zdających dorosłych, a w przypadku dzieci – ich rodziców”

– zaznaczył.

Jak mówił, CKE w wytycznych poprosiła również o to, aby uczniowie lub ich rodzice przekazali dyrektorom szkół, czy są na coś uczuleni, czy mają katar sienny, czy inna ich choroba nie objawia się kaszlem.

„Przy prawie milionie zdających nie ma możliwości skontrolowania wszystkich. Kadra nie będzie przecież przybijać pieczątek na czoło zdrowym i odsiewać chorych. Jeśli ktoś poczuje się gorzej, może zdawać w terminie dodatkowym”

– dodaje Smolik.

Pytany, czy nadzorujący będą spacerować między ławkami zdających i doglądać, żeby uczniowie nie ściągali szef CKE odpowiada:

„W tym roku sytuacja jest wyjątkowa. Określiliśmy więc w wytycznych, by ograniczyć ten ruch do niezbędnego minimum. Nauczyciele z komisji nadzorującej będą od czasu do czasu wstawali i z miejsca monitorowali sytuację na sali”.


REKLAMA

Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.Skomentuj przez Facebooka

Polub naszą stronę na Facebooku