Bank Spółdzielczy we Wschowie przejmie Lubuską SKOK

21:28

2 października 2017

Polska Agencja Prasowa

Komisja Nadzoru Finansowego 2 października 2017 r. podjęła decyzję o przejęciu Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Zielonej Górze  przez Bank Spółdzielczy we Wschowie – podała KNF w dzisiejszym komunikacie.

Przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Lubuskiej SKOK – zaznaczono.

Jak poinformowano, 12 października 2016 r. KNF ustanowiła w Lubuskiej SKOK zarządcę komisarycznego. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynikało, że Lubuska SKOK posiadała na dzień 11 października 2016 r. aktywa na poziomie 12 978,9 tys. złotych, fundusze własne w wysokości (-) 139,69 tys. złotych oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 1,33 proc., co oznaczało niewypłacalność Kasy. Łączna kwota straty bieżącej oraz z lat ubiegłych wynosiła, jak podano, 2 451,19 tys. zł.

Do udziału w restrukturyzacji Lubuskiej SKOK, jak wynika z komunikatu, wstępne zainteresowanie zgłosiły dwa banki. W związku z wnioskiem jednego z banków, KNF 24 sierpnia 2017 r. jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 29 września 2017 r. włącznie „na zajęcie przez banki stanowiska w przedmiotowej sprawie”.

„W dniu 26 września 2017 r. Bank Spółdzielczy we Wschowie przekazał informację o wyrażeniu zgody na przejęcie Lubuskiej SKOK (…). Według sprawozdawczości na koniec sierpnia 2017 r., Lubuska SKOK posiadała aktywa w wysokości 9 187,0 tys. złotych, fundusze własne w wysokości (-) 1 777 tys. złotych, współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 18,64 proc. oraz wykazywała łączne straty na kwotę 1 798 tys. zł.” -czytamy. Dodano, że depozyty członkowskie zgromadzone przez 4,7 tys. członków Lubuskiej SKOK wynosiły 10 266 tys. złotych.

Według KNF sytuacja Banku Spółdzielczego we Wschowie „pozwala na przejęcie Lubuskiej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy”. Jak podano, aktywa przejmowanej Lubuskiej SKOK stanowią 0,82 proc. wartości aktywów Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Bank Spółdzielczy we Wschowie spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK – podano. „Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w Lubuskiej SKOK depozytów” – podkreślono.

Rozpatrując sprawę przejęcia Lubuskiej SKOK przez bank KNF wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków Lubuskiej SKOK, wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku Spółdzielczego we Wschowie – poinformowano w komunikacie.

Jak wskazano, 3 października 2017 r. zarząd majątkiem Lubuskiej SKOK obejmuje Bank Spółdzielczy we Wschowie. Jednocześnie 31 października 2017 r. Lubuska SKOK zostanie przejęta przez Bank Spółdzielczy we Wschowie jako bank przejmujący.

Według KNF do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Banku Spółdzielczego we Wschowie w proces restrukturyzacji sektora SKOK.

Dodaj komentarz