Specjalny zasiłek opiekuńczy

12:35

3 stycznia 2013

Sylwia Misiak

Dziennikarka Radia Zachód

tel.: 68 455 55 95

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z dniem 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, dotyczące głównie świadczeń opiekuńczych. Inaczej będą przyznawane świadczenia pielęgnacyjne.

Wyjaśnia naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta w Zielonej Górze Irena Smuda:

Dochód będzie wyliczany w taki sam sposób jak dla rodzin ubiegających się o zasiłki rodzinne. Pod uwagę brany będzie dochód rodziny, nad którą sprawowana jest opieka oraz rodziny sprawującej opiekę. Jeśli kwota na osobę nie przekroczy 623 złotych, przyznany będzie specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 złotych. Osoba rezygnująca z pracy, by opiekować się bliskim będzie nadal miała opłacane ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

 

Więcej w informacji prasowej Urzędu Miasta:

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE  od 1 stycznia 2013 r.

 

Informacja

 

dla osób, które od 1 stycznia 2013r. będą się ubiegały o przyznanie prawa do świadczeń opiekuńczych

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zmienionych ustawą  z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 r., poz. 1548)
od 1 stycznia 2013 r., obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych.
Mają one zastosowanie już od 1 stycznia 2013 r.  do  osób ubiegających się o świadczenia opiekuńcze po raz pierwszy.

 

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie dotychczas wydanych decyzji,  zachowają  prawo do tego świadczenia do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli nadal będą  spełniały warunki określone w przepisach dotychczasowych.

 

Decyzje Prezydenta Miasta Zielona Góra o przyznaniu  tych  świadczeń, wydane  na podstawie dotychczasowych przepisów, wygasają  z mocy prawa po dniu 30 czerwca 2013 r.

 

Przed wygaśnięciem decyzji osoby otrzymujące obecnie świadczenie pielęgnacyjne będą  mogły  ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli spełnią   warunki określone w przepisach zmienionej ustawy, stosowne świadczenie będzie przyznane od 1 lipca 2013 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało będzie głównie rodzicom nie podejmującym lub  rezygnującym z zatrudnienia  w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi  dziećmi,  tak jak dotychczas, bez względu na wysokość dochodu rodziny.

 

Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły otrzymać osoby rezygnujące z pracy
w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobami, wobec których obciążone
są obowiązkiem alimentacyjnym – zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przyznanie tego zasiłku, po spełnieniu pozostałych  warunków, uzależnione będzie od dochodu rodziny (obecnie do 623,00 zł na osobę w rodzinie)

 

 

I. Warunki nabywania prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje od 1 stycznia 2013 r.

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, (który wystąpił o jego adopcję)

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (np: dziadkowie dziecka)

4) innym osobom (pod warunkiem, że same nie mają znacznego stopnia niepełnosprawności), na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Osobom, o których mowa w pkt 4, (innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki), przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, wymienionych w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości (520 zł) do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

 

Osobom, którym w oparciu o nowe przepisy będzie  przyznane po 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne, oraz tym, którzy mają przyznane świadczenie pielęgnacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, za każdy miesiąc do dnia 30 czerwca 2013 r., w którym przysługiwać będzie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego w oparciu o nowe przepisy będzie wynosiła od 1 lipca 2012 r. – 620 zł.

 

II. Warunki nabywania prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

 

1.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty –  623,00 zł

 

3. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

 

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

 

a) osoby wymagającej opieki,

b) rodziców osoby wymagającej opieki,

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

 

a) osoby wymagającej opieki,

b) małżonka osoby wymagającej opieki,

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

4. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub

świadczenia pielęgnacyjnego,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

7.Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do przyznania  tego świadczenia.   Wywiad ten będzie aktualizowany co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją
wątpliwości co do spełniania warunków do jego przyznania.

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego – będą do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta: Co i jak załatwić w Urzędzie /Świadczenia Rodzinne, po ogłoszeniu w dzienniku ustaw nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

 

 

Podstawa prawna

Przepisy ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2012 r. poz. 1548),

 

Irena Smuda

Naczelnik

Wydziału Świadczeń Rodzinnych

Urząd Miasta Zielona Góra

 

Dodaj komentarz